Home

 Over Hanneke

 Alzheimer en Parkinson
 - Interview over McS Complex
 
 Astrologie
 - Horoscoop

 Tarot
 - Introduktie
 - De Grote Arcana Legging
 - De Kleine Arcana Legging


 Het Boek Ken
 - Het Boek Ken
 - Interview Spiegelbeeld 2001
 - Alles is Beweging


 Contact
 - Reaktie

Alles is Getal, alles is Beweging, alles is Muziek in de harmonie der sferen.

Het is wonderlijk dat een man als Pythagoras via wiskundige weg het belang van harmonie omschrijft. En daarmee brengt hij de door fysici omschreven kosmische chaos terug naar de kosmische Wet. Met andere woorden; Pythagoras maakt het leven aanschouwelijk door middel van getal en maat. De numerologie alsmede de kabballah met haar kabbalistische getalswaarden zijn hiervan afgeleidt.

Door middel van een getal, een nummer,  probeert Pythagoras ons iets duidelijk te maken over de planetaire krachtsverhoudingen in de kosmos, ťn op Aarde, dit laatste gedacht vanuit; zo boven, zo beneden.

Planetaire verhoudingen kunnen weergegeven worden in een vorm; we denken  aan  een driehoek of vierkant, maar het getal geldt eveneens.. Bij een driehoek denken we aan het getal 60, bij een vierkant het getal 90. Het zijn de graden, een horoscoop wordt niet alleen in een vorm maar eveneens in graden geschreven. Graden  zijn een getalsmatige weergaven van een bepaalde planetaere verhouding. Bijvoorbeeld; hoe verhoudt de Zon zich ten opzichte van de Maan, of de planeet Saturnus op dit of dat moment, immers de planeten wisselen steeds van plaats, en dat betekent dat de verhoudingen steeds wisselen.

 Deze planetaire krachten, deze onderlinge verhoudingen vinden wij terug in een horoscoop, een horoscoop staat vol met onder andere driehoeken of vierkanten. Elk mens wordt onder een bepaald gesternte geboren, wij mensen leven ons leven onder invloed van getal en maat.

De mens wordt onder een bepaald gesternte geboren. Hoe een en ander  zich ten tijde van een geboorte tot elkaar verhoudt wordt weergegeven in een horoscoop. Een horoscoop vertelt iets over de planetaire verhoudingen ten tijde van de geboorte,  elk mens, elk organisme  leeft onder invloed van die kosmische krachten, gedacht vanuit; zo boven, zo beneden. Alles is elkaars spiegelbeeld..

Er is sprake van een numerologische horoscoop zowel als een astrologische horoscoop.

Laatstgenoemde geeft via de vorm, de verhoudingen tussen de planeten ten tijde van de geboorte, inzicht in de capaciteiten, het vermogen of onvermogen van de op aarde geboren mens. Beide horoscopen geven  inzicht in de karmische reis van de ziel.

Elk mens heeft  het inherente vermogen om in harmonie met zichzelf en de ander te leven ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, ieder mens wordt geboren vanuit de Eenheid.

Als we naar het dagelijkse leven kijken is er zo op het eerste gezicht weinig harmonie te bespeuren, actie blijft reactie oproepen en daarmee wordt  het principe van karma in gang gehouden. Het lijkt wel alsof de  natuur het enige is waarin het principe van volmaakte harmonie zich consequent  openbaart: het  nieuwe leven  dat zich  ieder voorjaar opnieuw vanuit  de stam  naar knop ontwikkelt, het blad dat in de zomer naar de zon toekeert en in de winter terugkeert  naar de aarde. Alles op de daarvoor bestemde tijd en in volstrekte harmonie,

Hoe anders kunnen wij mensen het leven op aarde  ervaren als we getuige zijn van zinloos geweld, armoede en ontbering. En waarom  is dat toch vraag je jezelf af. Wat is het verschil tussen deze natuur en de natuur die wij mensen zijn, de natuur die wij mensen vanuit de overlevering doorgeven.

Iemand zei; de natuur kent geen emotie. Kent de natuur gevoel vroeg ik toen. De mens kent  emoties en wordt er ook dikwijls het slachtoffer van. De natuur Is.

 Kent de natuur, het planten, dieren en mineralenrijk  gevoel in de zin van communiceren en staat communiceren gelijk aan het  werkwoord Zijn? Dat zijn moeilijke vragen.

In mijn optiek  heeft  ZIJN, hier zijn,  alles te maken met  ervaren. Ervaren heeft alles te maken met het opdoen van ervaringen maar  ook met het zintuiglijke gewaarworden, het aan den lijve ervaren van de energie om je  heen. Ervaren in de zin van voelen.

Het eerste heeft vooral te maken met de omgeving, de wereld waarin wij leven, het uiterlijke waarnemen of door het leven gegrepen worden, het opdoen van ervaringen.

Het tweede betreft onze binnenwereld, het bewust worden, het aan den lijve gewaar worden, het aspect van voelen wat er  binnen jezelf al of niet in relatie met je omgeving  gebeurt.

Is het leven op aarde er vanwege de ervaring zowel voor wat betreft het dieren, planten en mineralenrijk alswel  het leven van de mens? In het leven van de mens is  een ervaring  veelvuldig  gestoeld op lijden. Is dat dan de bedoeling van het leven op Aarde of is dit het gevolg van het principe van actie en reactie, ook wel karma genoemd? . En geldt  dit dan in dezelfde mate voor de natuur zoals hitte op koude volgt en beweging op stilte, zoals het een in het verlengde van het andere ligt en alles ergens zijn complement in heeft?

De wetten in de natuur zijn gebaseerd op overleven.

Hoe zou het leven op Aarde eruitzien als we de ander de spreekwoordelijke andere wang laten zien i.p.v het principe van oog om oog tand om tand te handhaven!

Ik bedoel daarmee kan er vrede zijn zonder oorlog, warmte zonder kou, licht zonder donker,  kunnen we het een zonder de aanwezigheid van het andere ervaren, beleven? En hoe moet het dan met het leven op Aarde als eenieder de stilte, de liefde ingaat, volstrekte  harmonie leidt immers tot stilstand en dus tot de vernietiging van het leven. Hier op aarde geldt het principe van verandering,  van beweging. Het yin en het yang waarachter de Eenheid een gegeven is.

De symboliek van heelheid, het ervaren van de Eenheid vinden we terug in het hart.

 Je leven leven vanuit je hart  is een verwijzing naar het midden tussen hoofd en buik,  het hart symboliseert het centrum waar alles OM draait.

En dan denk ik aan de lering van Boeddha waarin hij verwijst naar de weg van het midden. Als we de weg van het midden bewandelen blijft er de mogelijkheid van een keuze, er zijn immers bij voortduring diverse wegen om te bewandelen. Als je ernaar streeft om de weg van het midden te bewandelen  dan gaat het niet  zozeer om het bereiken van het uiteindelijke doel maar om het onderweg zijn, de ervaring dus. Het doel is het streven naar innerlijk Evenwicht, het denkbeeldige midden, de weg is de groei ernaartoe.  De mens als een reiziger en  de natuur  als metgezel om ons te spiegelen aan het harmoniemodel wat in de natuur een gegeven is.

In het boek KEN en de Kosmische Intelligentie duid  ik  aan de hand van  de bouw van verschillende piramides waaronder de piramide van Gizeh  in Egypte, maar ook de piramides van de Zon en de Maan in Teotihuacan in Mexico de achterliggende betekenis van  het getal. Het  getal als  symbool voor een energetische trilling die zich in een vorm,  de piramide,  laat vertalen. Die vorm kan  een driehoek, een vierkant of een cirkel  zijn maar evenzeer een kruis of octaŽder.  Inhoudelijk zijn deze getalskrachten  naar een bepaalde symbolische betekenis terug te brengen. Aan de hand van de in de piramide gebruikte getalsmaten, want meten is weten zo staat er ergens geschreven,  kun je  de inhoudelijke betekenis van dat getal duiden. Tegelijkertijd krijg je inzichten in de relatie mens en kosmos, de wetten die zowel op aarde als in de hemel gelden.

De piramide, een uit driehoeken opgebouwd vierkant is op zichzelf een bijzonder sterke harmonieuze vorm. De vorm van een driehoek duidt op harmonie, het vierkant op kracht.

De vorm van de piramide duidt op een krachtig en gesublimeerd harmonieus onderkomen. Een beter onderkomen kun je niet hebben. Toen ik onder het schrijven van het boek KEN erachter kwam dat de Ouden de geometrie van de Aarde kenden en dat ze doelbewust de piramides op deze of gene getalskrachten (breedtegraden) bouwden, en dat aan de hand van een  door mij  ontdekte getalscode  de datum van bouw van de piramides via deze geometrie is te duiden  (over de hele wereld) ben ik me, met Pythagoras in het achterhoofd, steeds meer in de achterliggende symbolische betekenis van het getal en de vorm, driehoek, vierkant enzovoorts, gaan verdiepen.

De vorm van een piramide verwijst naar een kristal, een volledig ontwikkeld kristal is een tot  het uiterste doorgevoerde sublimatie in de stof en dat is de inhoudelijke boodschap die de Ouden d.m.v de bouw van de piramides aan ons door wilden geven.

Het betreft de mens die in zijn leven op Aarde via de weg van de ervaring  tot transformatie, tot sublimatie van het Zijn  kan komen.

In zekere zin zijn we dan de diamant, het meest zuivere uitgekristalliseerde element geworden.

Er is hier op aarde alleen maar sprake van de weg die we te gaan hebben en dat aan de hand van de opdracht die we onszelf in dit leven hebben gesteld. Die opdracht, dat lesprogramma  is o.a in een geboortehoroscoop terug te vinden en te duiden.

Het is slechts door de ervaring dat wij mensen innerlijk kunnen groeien. De Ouden verwezen  aan de hand van de in de bouw gebruikte getalskrachten, maar ook door het gebruik van de Gulden Snede naar de noodzaak om de weg van het hart,  de weg van het midden te bewandelen.

Bij de bouw van de piramides zowel in Mexico als in Egypte hebben de Ouden gebruik gemaakt van de Gulden Snede. De Gulden Snede  is een meetkundige verhouding die niet  het ware midden, want dat leidt immers tot stilstand, aangeeft  maar het  is wel een meetkundige verhouding die gebaseerd is op harmonie.

Wij mensen hebben anders dan het planten- dieren en  mineralenrijk het vermogen tot denken en  met dat gereedschap hebben we de verantwoordelijkheid voor het eigen leven enigszins in  eigen hand.. In het maken van  persoonlijke keuzes, het gebruik van de vrije wil  komt deze verantwoordelijkheid  het meest tot zijn recht. Wij bepalen steeds zelf welke kant we op gaan, steeds is er de keuze tussen links of rechts, vechten of vluchten, in de emotie of in de overgave gaan.

De Ouden wijzen ons via de in de piramides gebruikte getalsmaten dat de weg van het midden bewandelen gebaseerd is op Overgave. In Overgave ligt de les tot het hebben van Vertrouwen besloten, vertrouwen  hebben in de natuur, in de kosmos en dat vooral omdat de kosmische liefde iets anders is als datgene wat wij mensen onder liefde verstaan.

De menselijke liefde is doorgaans gebaseerd op een innerlijke behoefte om niet alleen door het leven te gaan,  angsten en beperkingen zijn er door de eeuwen heen ingegroeid en  nauwelijks meer los van het leven op aarde te denken, het ego speelt er een grote rol in.

 De kosmos kent geen Ego, de kosmos is liefde, een liefde die gebaseerd is op het voortbestaan van het leven op aarde zonder aanziens des persoons.  Wanneer wij mensen erin slagen onbevooroordeeld naar onszelf te kijken dan zullen we ontdekken dat we de makers zijn van ons eigen wereldbeeld, de eigen werkelijkheid en dat we die werkelijkheid zelf in de hand hebben. Als we onszelf veranderen dan veranderen we ons leven,  de eigen werkelijkheid.

Op dat moment zijn we in essentie  meester geworden over ons Lot.