Home

 Over Hanneke

 Alzheimer en Parkinson
 - Interview over McS Complex
 
 Astrologie
 - Horoscoop

 Tarot
 - Introduktie
 - De Grote Arcana Legging
 - De Kleine Arcana Legging


 Het Boek Ken
 - Het Boek Ken
 - Interview Spiegelbeeld 2001
 - Alles is Beweging


 Contact
 - Reaktie

Het boek KEN en de kosmische Intelligentie 

Hanneke, jij hebt het boek KEN en de kosmische Intelligentie geschreven, je hebt vast niet voor niets voor deze titel gekozen. Wat bedoel je met het woord KEN in de titel van je boek?
Het woord KEN duidt o.a op de betekenis van het getal 52. In de I Tjing  is hexagram nr. 52 genoemd KEN, het Stilhouden. Het stilhouden verwijst naar de noodzaak om vanuit de stilte,  in contact te komen met je eigen gevoel. Het getal 52  refereert aan de symbolische kracht van de getallen 7 en 13.

Hoe dat zo?
Nou,  de som van 52 is 7 en als we het getal 52 delen door de som van 13 dan is de uitkomst 13.  (1+3=4 is 52:4=13)

Is dat niet ver gezocht?
Neen, integendeel zelfs, zo zit het inelkaar, vanuit  de verandering, de kosmische beweging die zo kenmerkend is voor het leven op Aarde is er door de Ouden  welbewust voor deze getalskrachten gekozen. Het heeft alles te maken met de tijdsduur van de cyclus van de sterren van de Orion in relatie tot de aswenteling van de Aarde. Het zijn met name de getallen 7 en 13  die  veelvuldig zijn toegepast in de bouw van de piramides van Gizeh en de piramides van de Zon en de Maan in Teotihuacan in Mexico. En dat hebben ze niet voor niets gedaan. De getallen 7 en 13 dragen een krachtige symbolische betekenis die alles van doen hebben met het verkrijgen van meesterschap, in de eerste plaats het meester worden over jezelf  en dat gebeurt o.a als we met onze emoties hebben leren omgaan  als wel met de  noodzaak om los te laten. Het getal 13 refereert aan de opstandingsgedachte en daarmee verwijst het getal naar diepe transformerende gevoelservaringen. Het zijn doorgaans die gebeurtenissen in het leven, zoals b.v een scheiding, ernstige ziekte of ongeval  waardoor we als het ware door de omstandigheden gedwongen het oude los moeten laten.

De lijn in je boek is zoals jezelf aangeeft een zoektocht naar het bewijs dat de mensen in de Oude Culturen het meetkundig stelsel van de graden op de Aarde, de coordinaten  als een tijdschaal, als een soort kosmische kalender gebruikten.
Aan de hand van de breedtegraden waarop de piramides zijn gebouwd zou de ouderdom van  deze bouwwerken te traceren zijn.

Hoe kwam je  op dit Idee?
Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ik ben van beroep zowel homeophate als astrologe. Vanuit de astrologie mijmerde ik over de dierenriemtekens Kreeft en Steenbok, op een moment  pakte ik de atlas om te kijken door welke landen de kreeftskeerkring liep. Ik zag toen dat de piramides  in Egypte zowel als de piramides van de Zon en de Maan in Mexico zich dicht bij de evenaar en de kreeftskeerkring bevonden. De tempels in Assoean  in Opper Egypte bevinden  zich op de kreeftskeerkring. Ik bedacht toen dat dit een reden moest hebben en zo kwam van het een het ander. Daarlangs heb ik veel informatie via mijn dromen gekregen. Ik heb in je boek gelezen dat je  het idee dat de graden op de Aarde voor jaartallen staan bevestigd hebt gekregen.Je hebt ontdekt dat  het meetkundig stelsel van de Aarde in de oude tijd als een tijdschaal werd gebruikt.

Hoe lang heb je erover gedaan om de getalscode te vinden?
Nou, dat was aanvankelijk een hele klus die jaren heeft geduurd, ik ben immers geen astronoom. Ik moest me verdiepen in astronomische wetenswaardigheden zoals de verhoudingen tussen de planeten in relatie tot de Aarde. De omvang en de doorsnee van de Aarde in relatie tot b.v de Zon en de Maan enz. In het boek KEN neem ik de lezer dan ook mee op mijn ontdekkingstocht langs de symboliek van de getallen.De meesterbouwers  in de oude Culturen hebben juist de symboliek van het getal gebruikt om de betekenis van de opkomst en de ondergang van de hemellichamen in relatie tot de aswenteling van de Aarde te duiden. Ze kenden de relatie; zo boven, zo beneden op hun duimpje en wisten precies wanneer dit of dat in de tijd zou gebeuren. Omdat ze de betekenis van de kosmische beweging kenden konden ze zowel in het verleden, het heden als de toekomst zien in de zin van kennen en dat niet gezien vanuit  zoiets als  helderzien- of horen maar vanuit de ervaring. Hun kosmische kennis was gebaseerd op een eeuwenlang waarnemen en generatie-gewijs doorgeven van de bewegingen in de kosmos en de invloed daarvan op het leven op Aarde. Het was een ultieme  astronomische en astrologische kennis die gebaseerd was op eeuwenoude overgeleverde kennis.

Het uitgangspunt lijkt nogal meetkundig, toch is het boek KEN als ik dat zo mag zeggen een esoterisch boek , je verhaalt  over het ongeziene, het onzichtbare en stelt dat  Voelen Weten is. Je denkt  en werkt bij  voortduring vanuit de esoterische betekenis van de getallen. Je gereedschap is de  Tarot, de Kaballah  en de kabbalistische getalswaarde en je noemt de Bijbel in je boek.
Ja, de Bijbel geeft via de nummering van de verzen de archetypische betekenis van de kosmische beweging weer. Het zijn de I Tjing, de Tarot en de Kaballah die mij de weg gewezen hebben in het waarom. Waarom zijn de piramides op deze of gene plaats gebouwd en waarom hebben ze bij de bouw gebruikt gemaakt van 19 treden en waarom is de piramide b.v 30 of 200 meter hoog. Niets is voor niets gedaan, alles heeft een diepe esoterische achtergrond. Op een gegeven moment werd de vraag naar het waarom, de achterliggende betekenis van de bouw van deze kosmische monumenten de leidraad voor het schrijven van het boek. Kun je in het kort zeggen waarom de piramides zijn gebouwd en wat voor jou het belangrijkste  in het boek KEN is. Ik heb vooral geprobeerd om in het boek KEN de achterliggende betekenis, het waarom van het leven op Aarde aan de hand van de piramides te duiden. De piramides geven d.m.v de in de bouw gebruikte getalskrachten het waarom, de achterliggende boodschap aan heel de mensheid weer.

En die boodschap is? 
Die boodschap is, hoe kan het ook anders, analoog aan de boodschap van Boedha en het weten van Lao-tse .De piramides refereren aan de hand van de Gulden Snede,die in de bouw van de piramides is verwerkt, aan de noodzaak om in een leven op Aarde, waar alles onderhevig is aan polariteit, de weg van het midden te bewandelen en dat is een niet geringe opdracht. Met de weg van het midden bedoelen ze, naar de mens toe gezien, het midden tussen hoofd en buik en dat is het hart. Overal vinden we in de oude Culturen de symboliek van het hart  terug. Het hart dat geofferd werd, het hart dat bij de Oude Egyptenaren op een weegschaal werd gelegd enz. enz. Het leven leven vanuit het hart is synoniem aan de krachtige symboliek van het getal 3. De symboliek van het getal 3 verwijst naar de godin Isis zowel als naar moeder Maria. We kunnen deze kosmische kracht de liefde met een grote L noemen. Het is een universele liefde voor Al Wat Leeft, een liefde die voorbijgaat aan het persoonlijke ego. Het is de bepalende kosmische kracht die streeft naar een voortgang van het leven op Aarde zonder aanziens des persoons.. Het getal 3 is een component van het getal 13,   Het getal 3 symboliseert groei, de voortplanting. Het getal 1 symboliseert het nieuwe begin, samen zijn ze zowel begin als einde (13) . Het getal 13 symboliseert de opstandingsgedachte waarin begin en einde  in elkaars verlengde liggen. Dit alles  gezien vanuit een oneindige immer in de rondte gaande kosmische beweging. Het betreft een symboliek die geen tijd kent en van alle tijden is. Het betreft een liefde die vanuit de polariteit, zoals die in een leven op Aarde is gegeven, immer naar de weg van het midden bewandelen streeft. Dit laatste omdat  het  echte, het ware midden leidt tot stilstand en dus tot de ondergang van het leven. Want  Stilstand,  in de zin van het ware midden, betekent een zeker  einde, het einde  van het leven, het einde van de te bewandelen weg, het einde van groei..

En daarom is b.v de Grote Piramide van Gizeh in Egypte net langs het droge middelpunt van de Aarde gebouwd?
Ja precies, daarom. Het leven op Aarde is gecreeerd  vanwege de mogelijkheid om via de ervaringen die we in dit leven opdoen,  de weg van het midden, de weg van het hart, voorbij het persoonlijke Ego te bewandelen. En dat is zon beetje en in het kort  de boodschap van hen die voor ons waren aan ons die na hen kwamen.