Home

 Over Hanneke

 Alzheimer en Parkinson
 - Interview over McS Complex
 
 Astrologie
 - Horoscoop

 Tarot
 - Introduktie
 - De Grote Arcana Legging
 - De Kleine Arcana Legging


 Het Boek Ken
 - Het Boek Ken
 - Interview Spiegelbeeld 2001
 - Alles is Beweging


 Contact
 - Reaktie

De Tarot, een inleiding.                          

Uit De Grote Arcana, Hanneke Beekmans                                (Elmar uitgeverij) (2007)

Waar de bron ligt van het ontstaan van de Tarot kaarten is niet bekend. Er zijn nogal wat speculaties, de een noemt Europa, de ander het Oosten. Het oudste tarot deck dat bewaard is gebleven was in gebruik door en geschilderd voor de Visconti-Sforza familie. Een vooraanstaande familie in  Milaan. ( 13-15de eeuw) Hoe dan ook, zij die ver terug in de tijd  de Tarotkaarten creŽerden zijn ingewijden geweest. Datzelfde geldt voor hen die de Bijbel, de Kabbala, de Vedaís of  een boek als de I Tjing   schreven. Al deze werken hebben een ding gemeen;  ze geven inzicht in het ontstaan van de Schepping en zijn op de Schepping gebaseerd. Die schepping is de hemel  boven ons in relatie tot het leven op Aarde, het leven van de mens. Krachten in het universum spiegelen  krachten in de mens. Zo boven, zo beneden. Zo groot, zo klein, het leven in de  kosmos versus het leven van de  mens.

De Grote Arcana telt 22 kaarten, iedere kaart symboliseert een universeel bewustzijnsniveau.Op kosmische niveau verhalen de kaarten over het ontstaan van de Schepping, noem het evolutie. Precies zoals in het leven van de mens omstandigheden evolueren,  zo kent de kosmos een ontstaan en een ontwikkeling. De Tarotkaarten vertellen over het ontstaan van het leven vanaf de Big Bang, de oerknal. Van daaruit kon al het leven zich gaandeweg in de tijd verder ontwikkelen. Die oerknal wordt gesymboliseerd door de MagiŽr, en al wat zich daarna ontvouwde wordt  weergegeven in de overige 21 kaarten.  De MagiŽr symboliseert het Eerste, datgene wat er het eerste was.  Er is  een begin gemaakt. De Big Bang  noem ik  het begin; een hele hoop samengebalde energie  kwam vrij door  de oerknal en kon zich verder in de tijd  in een of andere vorm (frequentie, gas, ster, planeet enzovoorts)  ontwikkelen. Het wonder van het leven nam een aanvang. Door de tijd heen  ontwikkelde het mineralen, planten, dieren en mensen rijk zich en ook dat evolueerde .

Die ontwikkelingsstadia  van iets dat louter energie is en materie wordt noemen we vorm geven, iets krijgt een vorm. Energie krijgt een vorm.  Energie wordt massa, maar blijft onderwijl toch energie. In het leven van de mens denken we, naar analogie van het begin van het leven in de kosmos, aan de ziel of de geest (energie) die in een lichaam  (vorm) incarneert. Hoe het  verder gaat  in het leven van de mens, versus de diverse stadia van ontwikkeling in de kosmos, wordt  weergegeven in de  22 kaarten van de Grote Arcana. De kaarten kun je lezen als een soort van pad, een weg, het levenspad waarop zich van alles voordoet en  je van alles tegen kunt komen. Allemaal ervaringen, bij die ervaringen past een bewustzijnsniveau. Een ervaring , iets wat je doormaakt, kan een ontwikkeling in het bewustzijn van de mens op gang brengen. Die ervaringen, diverse stadia van ontwikkeling in het  bewustzijn van de mens, zijn weergegeven in de Tarotkaarten. De Grote Arcana is dus even zozeer een verhaal over de Schepping als dat het inzicht geeft in de ontwikkeling van de universeel psychische, archetypische oer- kwaliteiten  van de mens. Of het nu de Bijbel, de 22 kaarten van de grote Arcana of de Kabbala is. Het zijn  Scheppingsverhalen. Ze vertellen, ieder op hun eigen manier, over het ontstaan van het  aards paradijs en de val van adam en eva. Het verhaal van adam en eva grijpt in op de tweedeling in de Schepping, het ontstaan van de seksen. De man en de vrouw. Nu denk je wellicht, ja, maar adam en eva waren toch al een man en een  vrouw. Zo wordt het verteld, dat is het verhaal, de Sage. Vermoedelijk is het zo dat de mens heel vroeg in de evolutie zichzelf vermenigvuldigde. De mens was man en vrouw tegelijkertijd, het was een andere levensvorm. Je had de  ander niet  nodig voor de voortplanting.

Vanwege de tweedeling, het polaire aspect  dat in de Schepping op gang kwam, waar onder andere de Zon, ( animus) en de Maan, ( anima) symbool voor staan, ontstond er dualiteit. Niet echt want alles komt nog steeds uit dezelfde bron, we blijven die heelheid, maar toch veranderde het leven in  een twee-eenheid. Het werd een andere l evensvorm en met die andere levensvorm ervaren we die eigenste eenheid minder als voorheen.  Deze uit een eenheid voortkomende twee-eenheid kennen we als yin en yang, plus en min enzovoorts. De slang eveneens aanwezig in het verhaal van adam en eva symboliseert de kundalini energie, de levensenergie. Het luidde tevens de seksualiteit in. Op dat moment, in die tijdspanne  werd er evolutionair gezien een grote  stap gezet, iets heel anders kwam er op gang. In  die veranderde levensvorm  speelt  de scheiding van de seksen een belangrijke rol. De man en de vrouw  hebben vanaf  toen  elkaar nodig, en dat vooral vanwege de voortplanting van het leven. En de spreekwoordelijke appel, de appel  die niet ver  van de boom valt!.  Vanaf dat moment werd ieder kind geboren uit 2 andere mensen. De vrucht van ťen schoot, geboren uit het samengaan van 2 mensen. En dat houdt in dat ieder kind geboren wordt met stukken van het karakter van de ouder  of de voorouder en hoe ver gaat dat niet terug.Je kunt zeggen vanaf de eerste boom, de eerste vrucht van die boom of generatie, de eerste  mensen, zoals daar waren Adam en Eva. We krijgen te maken met erfelijkheid en Karma. De wet van oorzaak en gevolg, (karma) was van toen af aan een feit. Je zou kunnen zeggen dat de Tarotkaarten zowel de ontwikkeling van een leven laten zien zowel als het karma- plaatje dat eraan hangt. De appel, de vrucht van een boom, symboliseert karma, erfelijkheid.

De boom symboliseert de bron, de appel een vrucht. Precies zoals het kind de vrucht van een schoot is, zo ook is de appel onlosmakelijk met de boom verbonden. En met het ontstaan van deze nieuwe levensvorm,  deze voortplanting  nam het  leven, zoals wij dat heden ten dage in grote lijnen kennen, een aanvang. Vanaf dat moment kreeg de mens te maken met gevoelens van macht en onmacht, gevoelens van afhankelijkheid en onafhankelijkheid,  geluk en ongeluk, oorlog en vrede, weten en geweten, misdaad en straf, liefde en haat  enzovoort. Allemaal archetypische ervaringen, beelden die zijn opgeslagen in het onderbewustzijn van de mens. Van toen af aan, nadat Adam en Eva uit het aards paradijs waren verdreven, want zo gaat het verhaal, werd de mens  verwekt door twee mensen en daarmee gingen de poppen aan het dansen. De strijd om de liefde, voor de liefde enzovoort  zag het daglicht. Je zou grofweg  kunnen zeggen dat met de tweedeling in de Scheppin het begeerteaspect zijn intrede deed. En het hoort er allemaal bij en het moest ook zo zijn. Het proces van geboren worden en sterven was een feit en daarmee kwam de pijn en de angst om te verliezen in het leven van de mens. Ieder mens krijgt vanaf , maar ook voor de geboorte, tijdens de zwangerschap van de moeder een hele hoop indrukken mee. Die indrukken zijn niet van de boreling zelf, maar ze dringen wel diep door in het onderbewustzijn van die boreling. Het zijn indrukken waar we later als volwassenen niet bij kunnen en toch kan daar juist de oorzaak liggen van deze of gene angst. Of een diep verdriet, het is maar net wat de moeder zoal tijdens de zwangerschap heeft mee en doorgemaakt. En dan heb ik het nog niet over de geboorte op zich, vermoedelijk staan we doodsangsten uit als we naar buiten gedreven worden. De grote wereld in, weg uit die veilige warme buik. Het moeten, dat kan bijna niet anders,  traumatische ervaringen zijn voor een ziel. Het moet voelen alsof we los zijn van de bron. De angst om te verliezen, als we later in het volwassen leven  een gevoelsmatige binding met iemand aangaan, is gezet.

Veel van ons blijven bewust of onbewust het hele verdere leven zoeken  naar veiligheid, naar geborgenheid. Als dat dan niet lukt bij een ander, partner of binnen een gezin dan gaan we als het meezit op weg.  We gaan gevoelens van veiligheid  bij onszelf zoeken, proberen  gevoelens van geborgenheid  binnen onszelf te ervaren. Hoe dan ook. Al die ervaringen  nemen we mee in het onderbewustzijn en geven we bewust of onbewust weer door aan hen die na ons komen. Zij die op hun beurt  uit ons geboren worden. Die ervaringen, die indrukken zijn zo oud als dat de mensheid is. Het is de spreekwoordelijke appel aan de boom.  Het is de historie van de mens, en het is deze historie die in de Tarotkaart zo beeldend wordt verbeeld. De geschiedenis van de mensheid kent  ervaringen die in  het geheugen, en  dieper weg, in  de genen van de mens  ligt opgeslagen.  Door middel van het gebruik van de tarotkaarten kun je inzicht krijgen in je zelf. En daarmee wordt oude opgeslagen informatie  naar het  bewustzijn  gebracht. En daarmee wordt het  zichtbaar. Iets dat onbewust was in het karakter  wordt bewust, komt naar boven, komt naar buiten. Het laat zich zien en dan kun je ermee gaan werken. Dan krijgt dat onbestemde gevoel handen en voeten. Het is altijd iets van jezelf, ook al is het eeuwen oud, het hoort bij jou, het is jouw stuk. Tarotkaarten symboliseren iets.  Ze symboliseren een gevoel, een angst, een weten, een geweten. Ze symboliseren een collectief geheugen. Een collectief, maar ook persoonlijk bewustzijn. De Tarotkaarten vertellen ieder voor zich een eigen verhaal en daarmee verhalen ze  over diverse facetten in de aard, de ontwikkeling  van  het  menselijk bewustzijn. Ze vertegenwoordigen trappen van bewustzijn.

Op een kosmisch niveau zijn de kaarten zowel als de Kabbala verhullend van aard en slechts door ingewijden volledig te begrijpen en ook dat is omdat er voor alles een tijd is. De ontwikkeling van het leven in de kosmos is precies zoals de ontwikkelingen in het leven van een mens niet over rozen gegaan. Alles heeft tijd nodig. De aanvankelijke chaos die na de Big Bang ontstond  moest zich door de tijd heen eveneens  uit kristalliseren. Al die energieŽn moesten een plaats of een vorm  vinden. Door de tijd heen ontwikkelt energie  zich tot een planeet,  er word een ster geboren  uit gas. De aarde ontstaat en er ontstaat een bepaald klimaat rond de aarde. De Aarde wordt levensvatbaar. Ten slotte moest al dat planetaire verkeer  ook nog eens ontdekken hoe dat ze het beste met elkaar in harmonie om konden gaan, hoe  samen te werken. Het wonder van de Schepping is een niet geringe opgave geweest tot daar waar we nu zijn. De bijbel verhaalt;  God schiep Hemel en Aarde, en toen was er Licht. Het licht van de Zon en het licht van de Maan, en daartussen bevinden zich  miljoenen jaren. En nu is  de kosmos te vergelijken met een goed geoliede machine waarin alle principes van een organisatie van kracht  zijn.

Zo ook zoekt en streeft de ziel van de mens  in een leven op Aarde  naar kristallisatie en sublimatie. Een uitgekristalliseerde geest zoals die te vergelijken is met een diamant, het hoogst haalbare. Precies zoals in de kosmos gaat dat niet een, twee, drie. Daar moeten we getuige het leven van Boeddha en Christus soms nogal wat voor doormaken. Inzicht krijgen we niet voor niets. De Tarotkaarten symboliseren trappen van ontwikkeling. trappen in het bewustzijn. Iedere kaart is een deur, een poort naar een bepaald aspect in de ontwikkeling van het kosmische leven, versus  de trappen van  bewustzijn van het individu. Naar de mens toe laat iedere tarot kaart  een beeld van een  kwaliteit van de persoonlijkheid zien. Het is een tijdsbeeld,  de kaart geeft aan in welke energie, welk bewustzijn je je bevindt ten tijde van de vraag.  Iedere kaart is daarmee een soort van openbaring. Het laat je iets zien van wat je misschien wel onbewust wist, maar dat wil nog niet zeggen dat  het tot het bewustzijn was doorgedrongen. Of misschien twijfelde je nog en zocht  je bevestiging. Je weet het niet want  als je het wel wist dan had je de kaarten niet nodig. De Tarot kun je zien als een openbaringsmethodiek. Het helpt je om inzicht te krijgen in jezelf, je beweegredenen, je kwaliteiten.  Al of niet bewust of   onbewust. De Tarotkaarten kennen een lange historie dat  staat vast. De  joodse geschiedenis  leert ons dat  Mozes een ingewijde was, als zodanig  had  hij kennis van de kosmische wet. De wetten van karma, de wet van oorzaak en gevolg.  Hij gaf zijn kennis door aan zijn volk.  Mozes  op zijn beurt was ingewijd door Egyptische hogepriesters, maar ook daar gaat het verder. De geschiedenis van de Tarot is veel en veel  ouder.

De joodse hogepriesters, hebben tot op vandaag de boeken van Mozes bewaard. Mozes voorzag zijn teksten van  geheime sleutels, deze sleutels zijn terug te vinden in de Kabbala. Verschillende delen van diverse boeken, die ik hier niet noem, vormen  samen de Tora. De Tarot is er een onderdeel van. De tarotkaart kent zowel het getal als  het beeld.  De afbeelding op de kaart versterkt de betekenis van het getal.  Die beeltenis geeft precies zoals het getal een niveau van het bewustzijn.aan. Iedere tarotkaart symboliseert een bewustzijn niveau.  Je kunt het zien als een ladder, als een weg die we al of niet te gaan hebben, de mogelijkheid om die weg   te bewandelen ligt er. Jezelf leren kennen noemen we de weg naar binnen gaan, en dat betekent niet dat we het voorbeeld van  Boeddha of Christus moeten volgen. Het kan ook anders, beiden  hebben  zoveel kennis, informatie en inzichten achtergelaten waardoor het anders kan. Voor hen die zich verder willen ontwikkelen is er veel materiaal dat leidt naar inzicht. Het lijden kan geen doel op zich zijn. De tarot kaarten vertellen  iets over ons denken, voelen of de omstandigheden waarin we verkeren.

Iedere kaart symboliseert iets.  Het zijn tot de verbeelding sprekend symbolen van de ziel waarvan de betekenis iedereen vanuit zijn onderbewustzijn intuÔtief kent. Ze zijn daarom toegankelijk omdat ze inspelen op iets dat heel oud is en van alle tijden, het is herkenbaar  vanuit de intuÔtie. Je zou kunnen zeggen dat de kaarten  het collectief geheugen, het geweten van de mensheid spiegelen. Op een geheel eigen wijze geeft deze op de kosmologie gebaseerde divinatie techniek inzicht in de archetypische kracht van een bepaalde getalstrilling. Hoe kan dat nu denk je misschien, hoe kan zoiets bestaan. Wel, de oude meesters konden goed voelen, ze wisten hoe de energie rondom hen en binnen hun lichaam te duiden. Die energie, dat gevoel gaven ze een naam. Een gevoel en de daarbij horende gedachte kan bijvoorbeeld zijn dat je verlangd naar een partner (tarotkaart 6) of dat je zin hebt in seks zondermeer  ( tarotkaart 15). Maar ook veel complexere gevoelens vinden hun weg  in de tarotkaarten. In het  geval van de tarotkaarten gaven ze de kaart een getal, het nummer en een afbeelding. Als je de tarotkaarten  vanuit het Hebreeuwse schrift en de kabbalah benadert  kun je, om meer inzicht te verwerven, eveneens met de kabbalistische getalswaarden werken. Datzelfde geldt  voor  de Hebreeuwse letter  die aan iedere tarot kaart is  gelieerd.

Hoe dan ook, iedere tarotkaart kreeg behalve de afbeelding, het plaatje eveneens  een  getal, een kabbalistische getalswaarde  of  Hebreeuwse  letter mee. Het beeld, de afbeelding op de tarotkaart werkt direct op ieders  verbeelding, het intuÔtieve. IntuÔtief gaan we  aan de slag als we naar het plaatje kijken. Het beeld helpt in grote mate  om het gevoel, de energie die aan de kaart ďhangtĒ te verduidelijken, te versterken. Het beeld is een binnenkomertje. Wij mensen zijn precies als een radio, we zenden uit en we ontvangen energie  Het denken, het vragen en het voelen veroorzaakt trillingen, die trillingen kun je als frequenties definiŽren.  Gevoelsmatig kunnen we iets aftasten, iets aan den lijve ervaren, we ervaren dan of iets goed of niet goed voelt.  Het gevoel kan een  antwoord op een aan onszelf gestelde vraag geven, dat kan allemaal als we goed in ons gevoel zitten, vanuit het gevoel vind je er de bijpassende woorden voor. Gedachten, woorden, de spraak  en gevoelens vormen  trillingen en zenden die trillingen de ruimte in. Die energie, die trilling of frequentie is gekend door de oude meesters en omgezet in een beeld  ( de tarotkaart)  en daarmee wordt veel van het onbewuste denken of voelen voor de mens zichtbaar. Aan die trilling, die een gedachte zoals macht, onmacht, jaloezie, angst of hoop  neerzet in de kosmos kenden ze  een getal, een letter of een beeld  toe. De taal van het beeld gekoppeld aan een  getal en een alfabetische letter ( numerologie). En zo werd  energie, iets wat voor het blote oog onzichtbaar is, zichtbaar en  kenbaar. Er ontstond er een nieuwe taal, een hulpmiddel om bij dat oude intuÔtieve weten te komen.

Voelen is Weten. Als je goed in je gevoel zit dan weet je alles, dan weet je wat je moet weten, wat je wel of niet moet doen. Gevoel is energie. Energie is een trilling. Die trilling heeft een getal of letter mee gekregen. Het woord ( lees geest, lees logos) is vlees geworden. De mens zijnde een energie wezen is vlees geworden en analoog daaraan de letter, de spraak en  het schrift. De letter is eveneens  vermaterialiseerde energie. En dit alles is  gecreŽerd  voor hen die  in de tijd het contact met hun gevoel of weten verloren, niet in de zin van echt verliezen, het is meer niet weten hoe de weg ernaartoe te vinden. Het is niet meer een vanzelfsprekendheid om vanuit je gevoel te leven, de ratio heeft het overgenomen.  Kennis uit boeken heeft plaatsgemaakt voor de eigen intuÔtie, ook dat is historisch bepaald en op zich niet  verkeerd als je maar steeds je eigen gevoel erbij houd. Niets voor zoete koek aannemen, altijd zelf voelen. Ook al moet je als het ware  zelf het ei van Columbus opnieuw uitvinden, doen want dan pas maak je je iets eigen. Omdat we zo in het hoofd, in het denken zijn gaan zitten hebben we niet meer als vanzelf  toegang tot het boven- of onderbewustzijn.  En nu werken we dan aan een inhaalslag.

De mens van nu probeert meer en meer zich bewust te worden van zijn gevoel. Om die Eenheid tussen lichaam en geest, denken, weten en voelen weer enigszins binnen  het bereik van de toekomstige mens te brengen hebben de oude wijzen, die een en ander vermoedelijk aan zagen komen, de taal van het getal, de letter, het woord en het beeld gecreŽerd. Bij de Egyptenaren zou dat volgens de overlevering Thoth zijn geweest. Thoth, de god der wijsheid, hij die rekent in de hemel, de teller van de sterren, de opmeter van  de Aarde. De overlevering vertelt dat hij de grondlegger van het Alfabet was. In Latijns Amerika heeft Thoth een evenknie in de Maya god Pacal. Het alfabet gaf de mens de letter, het schriftteken. 

Het werken met de Tarotkaarten is een manier om inzicht in jezelf te krijgen. Iedere kaart is een spiegel van je onder - of boven bewustzijn. Het helpt de zoekende mens zijn eigen waarheid te vinden, of terug te vinden. De ziel denkt in beelden, de ziel leeft in beelden. Onze intuÔtie wordt gevoed en kent een soort van innerlijk archetypisch weten dat zo oud is als de mensheid is. De Tarotkaarten symboliseren die voor het oude weten in ons toegankelijke beelden. De ziel in ons weet intuÔtief de betekenis van iedere kaart. De kaarten helpen ons om die weg terug te gaan naar het eigen gevoel, het eigen weten. De eigenste stem. Ons ware zelf, de innerlijke stem wordt aldus verbeeldt en vertelt aan de hand van de kaarten van de Tarot. Iedereen die de kaarten ter hand neemt en er een tijdje naar kijkt kan ervan overtuigd zijn dat ze helpen om de weg naar het onbewuste te vinden. Ze zijn als een spiegel waarin we niet alleen onszelf in kunnen herkennen, maar ook grondig in kunnen onderzoeken. En dan het opeens is het zo dat het inzicht komt en  dat we onszelf begrijpen en dat niet alleen. We begrijpen ook waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren en dat het zo moet zijn. En als we de kaarten en hun betekenis gaandeweg goed leren begrijpen dan kunnen ze ons ook behulpzaam zijn in het vinden van een weg uit een bepaalde situatie.

De kaarten geven structuur en betekenis aan ons denken en voelen. Ze laten ons de weg zien de we zelf bedacht of gevoeld hebben, maar waar we ons nog niet bewust van waren. De kaarten zijn we zelf.  Ze spiegelen jouw onderbewustzijn, ze spiegelen je angsten, je hoop, je situatie, je mogelijkheden en je onmogelijkheden. De tarot kaarten bieden zicht op de innerlijke stem, ze helpen je op je weg naar zelfkennis.

Het woord Arcana betekent Geheim. De kaarten geven het geheim van je onder - of boven bewustzijn prijs en brengen je in contact met je eigen wijsheid.